ЈКП Градитељ – Србобран

Измена и допуна Конкурсне документације бр. 1, ЈНМВ број 16/2017

У складу са чланом 63.став.3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо измене у вези са припремањем понуде у поступку
јавне набавке мале вредности Добра – Набавка индустријске соли за путеве ЈНМВ бр.
16/2017

Измена и допуна кон. док. 1 – ЈН 16-2017