ЈКП Градитељ – Србобран

Одкула о додели уговора Јн 16/2017

Додељује се уговор понуђачу „БОМ ТРАДЕ“ ДОО, улица др Светислава Касапиновића
бр 3, 21000 Нови Сад који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 16/2017
Набавка индустријске соли за путеве, доставио најповољнију понуду.

Одлука о додели уговора – 2116-2017