ЈКП Градитељ – Србобран

Позив за подношење понуда (ЈН број 17/2017)

ЈКП „Градитељ Србобран”, Србобран, ул. Доситеја Обрадовића бр.2, је као Наручилац, на
основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број: 1844/2017-1 од 21.12.2017.
године, покренула поступак јавне набавке мале вредности број 17/2017, за набавку добра
према спецификацији набавке датим у конкурсној документацији, и позива понуђаче да
доставе понуде у предметном поступку.

Poziv za podnosenje ponude 17-2017

Набавка теретног возила за превоз смећа