ЈКП Градитељ – Србобран

Јавна набавка 5/2018 – Набавка аутоподизача контејнера

Додељује се уговор понуђачу „МД КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Булевар Европе 23, 21000 Нови Сад, ПИБ: 102920942 МБ: 08789886 који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2018 Набавка аутоподизача контејнера, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора…