ЈКП Градитељ – Србобран

Оглас о јавној лицитацији

На основу Решења број 932/2019 од 13.05.2019. године, Комисија за процену вредности и продају расходованих основних срестава Јавног комуналног предузећа “Градитељ“ Србобран, дана 15.05.2019. године, расписује:
ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈКП “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН

1.На јавној лицитацији која ће се одржати дана 24.05.2019. године са почетком у 10,00 часова у просторијама ЈКП “Градитељ“ Србобран у Србобрану у улици Доситеја Обрадовића 2, извршиће се продаја основних средстава ЈКП“Градитељ“Србобран и то:

Основно средство                                                                                              почетна цена
1.Возило марке Застава тип Скала 1,1 Поли т.н.г.                                         25.000,00 дин.
2.Возило марке Фиат модел Дукато                                                                65.000,00 дин.

2. Сва заинтересована лица могу извршити увид у стање основних средстава која ће се продавати на лицитацији, у периоду од 16.05.2019.- 23.05.2019. године у времену од 10,00 до 12,00 часова, а оба возила која су предмет лицитације ( која су неисправна и нерегистрована) налазе на економском дворишту ЈКП “Градитељ“ Србобран у улици Лазе Костића бб.
3. Почетна цена је утврђена без пореза на додату вредност који се зарачунава на излицитирану цену.
4. Један учесник лицитације може лицитирати више основних средстава.
5. Пријаве се подносе усмено на дан одржавања лицитације.
6. Основна средства продају се у виђеном стању
7. Основно средство ће се продати учеснику лицитације који понуди највећи износ за то средство.
8. Поступак јавне лицитације спровешће Комисија за процену вредности и продају основних средстава ЈКП “Градитељ“ Србобран.
9. Овај оглас ће се објавити на огласној табли ЈКП “Градитељ“ Србобран, веб сајту Општине Србобран, ЈКП“Градитељ“Србобран и србобранданас.рс.
10. Сва обавештења у вези са расписаним Огласом о јавној лицитацији могу се добити у просторијама ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН, Доситеја Обрадовића 2 Србобран или на телефон: 021/730-158 или 021/731-012, сваког радног дана у периоду од 16.05.2019.-23.05.2019. године у времену од 8,00 до 13,00 часова.