ЈКП Градитељ – Србобран

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Поштовани купци природног гаса,
Овим вас обавештавамо да је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ , број 95 од 8.12.2018.), донет Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности („Службени гласник РС“, број 41 од 11.06.2019.), чијом применом од 01. јула 2019. године почиње обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности. Основица накнаде за унапређење енергетске ефикасности обрачунава се на основу испоручене количине природног гаса на месту испоруке крајњем купцу у обрачунском периоду, изражене у метрима кубним (тз) сведеним на стандардне услове и референтну топлотну вредност (Sm3), у износу од 0,15 динара по сведеним кубном метру (Sm3) природног гаса који ћe се усклађивати у складу са законом, уз опорезивање по посебној стопи ПДВ од 10% за природни гас у складу са Законом о порезу да додату вредност.
Утврђивање износа накнаде за унапређење енергетске ефикасности за испоручени природни гас крајњем купцу врши ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ приликом испостављања рачуна за испоручени природни гас, док приходи остварени од накнаде припадају буџету Републике Србије.
С поштовањем,
ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ Србобран, 24.06.2019. године