ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 15/2020 Услугa сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина

Обавештење о додели уговора које објављује секторски наручилац Одлука о додели уговора Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор приведног субјекта Критеријум о додели уговора Јавни позив – секторска нававка