ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 15/2020 Услугa сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина

Одлука о додели уговора Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор приведног субјекта Критеријум о додели уговора Јавни позив – секторска нававка