ИДЕНТИФИКАЦИЈА * ЈКП "Градитељ" Србобран
1.2.3.
1Назив предузећаЈавно комунално предузеће ''Градитељ'' Србобран
2Седиште:Србобран
3Адреса:Доситеја Обрадовића бр.2
4ПИБ:101424687
5Матични број:08067546
6Број евиденционе пријаве («EППДВ»):132744123
7Шифра делатности:3600
8Назив пословних банака са бројевима рачуна:а) Војвођанска банка АД Нови Сад 355-0000001012425-20
б) Банка Интеса 160-0000000045975-85
ц) АИК Банка АД Ниш 105-0000000065070-80
9Регистарски број обвезника плаћања доприноса код РЗЗО:---
10Број телефона (централа)021/730-158
021/731-012
11Факс:021/731-012
12Е-маил:graditelj.direktor@neobee.net
13WEB страница:http://www.jkpgraditelj.co.rs
14Број решења код Агенције за привредне регистре:BD.23757/2005 od 20.06.2005.
BD. 123080/2008 оd 12.08.2008.
BD.143404/2008 od 01.12.2008.
BD. 62902/2010 od 16.06.2010.
BD.89494/2010 od 16.08.2010.
BD.119953/2012 od 13.09.2012.
BD.120457/2012 od 13.09.2012.
BD.133126/2012 od 15.10.2012.
15Лице овлашћено за заступање:Ђорђе Радетић
16Функција лица овлашћеног за заступање:директор