ЈКП "ГРАДИТЕЉ" СРБОБРАНПредузеће послује под фирмом: Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран.
Скраћени назив фирме је : ЈКП "Градитељ" Србобран.

Органи предузећа су: директор , управни одбор и надзорни одбор.
Дана 16.04.2007. године предузеће је имало 62 запослена.
Данас 31.07.2014. године предузеће броји 53 запослена.

Седиште предузећа је : у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића бр.2.
E-mail предузећа је: graditelj@neobee.net
Телефони предузећа су: 021/730-158, 732-284, tel.faks 021/731-012.
директор предузећа:
graditelj.direktor@neobee.net


1. Историјат предузећаКомунално предузеће "Градитељ" из Србобрана, које данас послује под називом Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран, основано је 22.11.1965. године одлуком оснивача Скупштине општине Србобран.
Предузеће је основано ради обављања грађевинских, стамбених и комуналних послова за територију општине Србобран. Ово предузеће је на почетку обављало послове одржавања стамбених зграда и станова, грађевинске и комуналне послове.Временом су се грађевински послови издвојили из овог предузећа, као и послови одржавања стамбених зграда и станова, а предузеће је наставило да обавља комуналне делатности односно услуге на подручју ове општине и то: производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода, производњу и испоруку топлотне енергије, погребне услуге, одржавање хигијене града, изношење и депоновање смећа, хигијеничарске услуге, пијачне и вашарске услуге, одржавање градског зеленила, услуге аутобуске станице, а крајем 80-их и почетком 90-их година ово предузеће обавља и услуге дистрибуције гаса .
Ово предузеће је током свог постојања остварило или учествовало у значајним инвестицијама у Општини Србобран и то: изградња изворишта водовода и јавне водоводне мреже, изградња градске топлане и топловода као система даљинског грејања, гасоводне мреже, капеле и аутобуске станице.


2. Делатности предузећа


Јавно комунално предузеће "Градитељ" Србобран обавља комуналне делатности и енергетске делатности у области дистрибуције природног гаса које представљају основне делатности предузећа и то:
3. Организациона структура


Предузеће је организовано по Службама и то: