ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:


Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће ’’Градитељ“Србобран
Скраћени назив предузећа: ЈКП’’Градитељ“Србобран
Седиште: Србобран,Доситеја Обрадовића бр. 2

ПИБ: 101424687
Матични број: 08067546
Шифра претежне делатности: 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Оснивач: Скупштина општине СрбобранИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋАКомунално предузеће ''Градитељ'' из Србобрана, које данас послује под називом Јавно комунално предузеће ''Градитељ'' Србобран, основано је 22.11.1965. године одлуком оснивача Скупштине
општине Србобран.
Предузеће је основано ради обављања грађевинских, стамбених и комуналних послова за територију општине Србобран. Ово предузеће је на почетку обављало послове одржавања стамбених зграда и станова, грађевинске и комуналне послове.Временом су се грађевински послови издвојили из овог предузећа, као и послови одржавања стамбених зграда и станова, а предузеће је наставило да обавља комуналне делатности односно услуге на подручју ове општине и то: производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода, производњу и испоруку топлотне енергије, погребне услуге, одржавање хигијене града, изношење и депоновање смећа, хигијеничарске услуге, пијачне и вашарске услуге, одржавање градског зеленила, услуге аутобуске станице, а крајем 80-их и почетком 90-их година ово предузеће обавља и услуге дистрибуције гаса .
Ово предузеће је током свог постојања остварило или учествовало у значајним инвестицијама у Општини Србобран и то: изградња изворишта водовода и јавне водоводне мреже, изградња градске топлане и топловода као система даљинског грејања, гасоводне мреже, капеле и аутобуске станице.
У току свог постојања ово предузеће је остваривало пословне и финансијске резултате сагласно коњуктури у друштву која је постојала и економској политици коју је водио оснивач. Током последњих 15 година ово предузеће је бројало у просеку око 80 запослених док данас броји 62 запослена.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРАПредузеће је организовано по службама:

Заједничка служба, коју сачињавају општа – правна служба и рачуноводствено финансијска служба,

Служба водовода и канализације, која врши следеће делатности:
производња и испорука воде за пиће, обезбеђење вршења контроле квалитета воде за пиће ( биолошка и хемијска анализа ), поправка и одржавање мерних и регулационих уређаја, одржавање водоводног система,
- одржавање јавних бунара, пречишћавање воде
Руководилац службе водовода и канализације: Мацура Намања, тел: 021/730-158,
Извориштве водовода Поповача тел: 021/730-264
Служба за пружање грејних услуга , која врши следеће делатности:

- производња топлотне енергије,
- дистрибуција топлотне енергије,
- управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију,
- трговина топлотном енергијом за потребе тарифних купаца,Служба за дистрибуцију гаса, која врши следеће делатности:

- дистрибуција природног гаса,
- управљање системом за природни гас,
- трговина на мало природним гасом за потребе тарифних купаца,
- трговина природним гасом на слободном тржишту,
- обављање димничарских услуга: преглед и чишћење димњака и осталих димоводних и ложних уређаја као и контрола исправности ових уређаја и димњака у сталној употреби,
Руководилац службе дистрибуције гаса: Матковски Ивица, тел: 021/730-158

Служба за пружање комуналних услуга, која врши следеће услуге:

- пречишћавање и одвођење отпадних вода,
- одржавање чистоће у насељима општине и изношење, одвожење и депоновање смећа, одражавање депонија,
- Одржавање улица, путева и других јавних површина у насељима Општине,
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
- Погребне и пратеће активности
- уређење и одржавање гробља и сахрањивање,
- продаја погребне опреме,
- послови зоохигијенске службе
- хватање и збрињавање напуштених животиња (паса и мачака) у прихватилиште,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња ,
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне намене и објеката из претходне алинеје до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или околину.
- одржавање пијаца и вашара и пружање услуга на њима,


Руководилац службе комуналних услуга: Медић Маринко тел: 021/730-158Погребна служба:021/730-529, Дежурни у погребној служби:063/1050682

Служба за пружање услуга Аутобуске станице, која врши следеће услуге:- пријем и отпрема путника и аутобуса у локалном, међуградском и медјународном аутобуском саобраћају