ЈКП Градитељ – Србобран

Јавне набавке

ЈНМВ 7/2018 – Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран

ЈНМВ 7/2018 Набавка електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете на територији општине Србобран Конкурсна ел.материјал 07-2018 Позив за подношење понуде 07-2018-2

Јавна набавка 6/2018 – Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран

Одржавање зеленила на гробљима и машинском и ручно косење траве на територији општине Србобран Конкурсна ЈН 6-2018 Позив за ЈН 6-2018

Јавна набавка 5/2018 – Набавка аутоподизача контејнера

Додељује се уговор понуђачу „МД КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Булевар Европе 23, 21000 Нови Сад, ПИБ: 102920942 МБ: 08789886 који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2018 Набавка аутоподизача контејнера, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора…

ЈН 16/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Нови рок за подношење понуда је: 25.12.2017. године до 11 часова на адресу Јавно комунално предузеће ”Градитељ” Србобрам, Доситеја Обрадовића 2, 21480 Србобран Obavestenje o produzenju roka 16-2017

Одкула о додели уговора Јн 16/2017

Додељује се уговор понуђачу „БОМ ТРАДЕ“ ДОО, улица др Светислава Касапиновића бр 3, 21000 Нови Сад који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 16/2017 Набавка индустријске соли за путеве, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора –…

Позив за подношење понуда (ЈН број 17/2017)

ЈКП „Градитељ Србобран”, Србобран, ул. Доситеја Обрадовића бр.2, је као Наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број: 1844/2017-1 од 21.12.2017. године, покренула поступак јавне…

Измена и допуна Конкурсне документације бр. 1, ЈНМВ број 16/2017

У складу са чланом 63.став.3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо измене у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности Добра – Набавка индустријске соли за путеве ЈНМВ бр.…