ЈКП Градитељ – Србобран

Индетификација

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ЈКП „Градитељ“ Србобран

 

1 Назив предузећа Јавно комунално предузеће “Градитељ“ Србобран
2 Седиште: Србобран
3 Адреса: Доситеја Обрадовића бр.2
4 ПИБ: 101424687
5 Матични број: 08067546
6 Број евиденционе пријаве («EППДВ»): 132744123
7 Шифра делатности: 3600
8 Назив пословних банака са бројевима рачуна: Банка Интеса АД Београд
160-45975-85

Комерцијална Банка
205-272629-08

Директна банка АД Крагујевац
150-26800-54

АИК Банка АД Ниш
105-65070-80

OTП Банка
325-9500600059763-17

9 Регистарски број обвезника плаћања доприноса код РЗЗО:
10 Број телефона (централа) 021/730-158 021/731-012
11 Факс: 021/731-012
12 Е-маил: graditelj@neobee.net
13 WEB страница: http://www.jkpgraditelj.co.rs
14 Број решења код Агенције за привредне регистре: BD.23757/2005 od 20.06.2005. BD.123080/2008 оd 12.08.2008. BD.143404/2008 od 01.12.2008. BD.62902/2010 od 16.06.2010. BD.89494/2010 od 16.08.2010. BD.119953/2012 od 13.09.2012. BD.120457/2012 od 13.09.2012. BD.133126/2012 od 15.10.2012.
15 Лице овлашћено за заступање: Милош Јовановић
16 Функција лица овлашћеног за заступање: в.д. директор