ЈКП Градитељ – Србобран

ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран

242ЈН 8/2018 Одржавање семафора на територији општине Србобран Конкурсна документација – семафори 08-2018 Позив за подношење понуда – семафори 08-2018 Одлука о додели уговора – 08-2018 Обавештење о закљученом уговору 08-2018

ЈН 16/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Нови рок за подношење понуда је: 25.12.2017. године до 11 часова на адресу Јавно комунално предузеће ”Градитељ” Србобрам, Доситеја Обрадовића 2, 21480 Србобран Obavestenje o produzenju roka 16-2017

Одкула о додели уговора Јн 16/2017

Додељује се уговор понуђачу „БОМ ТРАДЕ“ ДОО, улица др Светислава Касапиновића бр 3, 21000 Нови Сад који је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 16/2017 Набавка индустријске соли за путеве, доставио најповољнију понуду. Одлука о додели уговора –…

Позив за подношење понуда (ЈН број 17/2017)

ЈКП „Градитељ Србобран”, Србобран, ул. Доситеја Обрадовића бр.2, је као Наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број: 1844/2017-1 од 21.12.2017. године, покренула поступак јавне…